خدمات تعمیرات

بهره بری از نیروهای متخصص 100%
رضایت مشتریان از تعمیرات 96%
میزان تسلط بر اتواع برندها 98%
رضایت مشتریان از نصب درب اتوماتیک 94%
رضایت مشتریان از نصب جک پارکینگی 95%
تعمیرات سیستم های حفاظتی